Tài sản thực, giá trị thực. Tạo lập các giá trị thịnh vượng.

Giấy Chứng Nhận

Company Certifications

Chúng tôi vẫn đúng với những nguyên tắc mà công ty của chúng tôi được thành lập hơn một trăm năm trước: cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng, an toàn đầu tiên, tạo cơ hội cho nhân viên, cung cấp công việc đặc biệt, bồi dưỡng đổi mới, hành động với tính toàn vẹn và tăng cường cộng đồng. Những nguyên lý hợp nhất chúng tôi như một công ty, và hướng dẫn mọi khía cạnh của kinh doanh của chúng tôi.

Professional

Our total project investment was USD 250 million.

CHỨNG NHẬN
TÒA NHA THƯƠNG MẠI
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.
PROVIDE
GOVERNMENT BUILDING
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.
PROVIDE
HEALTHCARE BUILDINGS
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.
PROVIDE
HEALTHCARE BUILDINGS
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.
PROVIDE
EDUCATION BUILDINGS
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.
PROVIDE
SPORT BUILDINGS
Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.