Tài sản thực, giá trị thực. Tạo lập các giá trị thịnh vượng.

Bảng Giá

Danh Sách Giá Của Chúng Tôi

Chúng tôi vẫn đúng với những nguyên tắc mà công ty của chúng tôi được thành lập hơn một trăm năm trước: cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng, an toàn đầu tiên, tạo cơ hội cho nhân viên, cung cấp công việc đặc biệt, bồi dưỡng đổi mới, hành động với tính toàn vẹn và tăng cường cộng đồng. Những nguyên lý hợp nhất chúng tôi như một công ty, và hướng dẫn mọi khía cạnh của kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi là một mạng lưới chuyên gia toàn cầu làm việc với khách hàng, cộng đồng và đồng nghiệp để phát triển và thực hiện các giải pháp sáng tạo cho thách thức phức tạp nhất của thế giới.

Basic

$35 / per month

 • 500+ Sq Metres
 • Up to 10 Rooms
 • Swimming Pool Included
 • Premium Materials
 • Floor Plan Design
 • 24/7 Customer Support

Premium

$124 / per month

 • 500+ Sq Metres
 • Up to 10 Rooms
 • Swimming Pool Included
 • Premium Materials
 • Floor Plan Design
 • 24/7 Customer Support