Tài sản thực, giá trị thực. Tạo lập các giá trị thịnh vượng.